# AJAX език за програмиране

Името Ajax (съкращение на Asynchronous JavaScript and XML) е похват в уеб разработките за създаване на интерактивни уеб приложения. Предимството на Ajax е, че посредством използването му уеб страниците се зареждат по-бързо. Посредством асинхронен обмен на малки порции данни „зад кадър“ могат да се променят само частично информации на уеб страницата. По този начин се намалява количеството информация, която се трансферира между сървъра и клиента. Асинхронността позволява да не бъде необходимо да се презарежда цялата страница отново. По този начин се повишава интерактивността, скоростта и функционалността на страниците.
Сам по себе си Ajax не е технология, а термин за употребата на група технологии. За първи път се споменава през февруари 2005 г. от Джеси Джеймс Гарет в статията му „Ajax: A New Approach to Web Applications“
Ajax-техниката се използва като комбинация от:
XHTML (или HTML) и CSS за форматиране и ошрифтяване на текста.
DOM (Document Object Model) реализиран чрез програмиране от страна на клиента с помощта на езици като JavaScript и JScript за динамична визуализация и интерактивност на предоставената информация.
XMLHttpRequest (XHR) обекта за обмяна на данни асинхронно с уеб сървър. В някои случаи се използва IFrame обекта вместо XMLHttpRequest.
XML в някои случаи е използвания формат за трансфер на данни между сървър и клиент. Все пак всеки формат е удачен, включително преформатиран HTML, чист текст, JavaScript Object Notation (JSON) и др.